FN:s definition

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det är också en brottslig handling.

grov kvinnofridskränkning

grov kvinnofridskränkning, kvinnofridsbrott, brott mot frihet och frid. Grov kvinnofridskränkning innebär att en kvinna utsätts för upprepade övergrepp av en man som hon är eller har varit gift med eller som hon bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, t.ex. sexualbrott. Gärningarna ska också vara ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och vara ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. Straff: fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år.